Санкционират „А.С.А България“ ЕООД за некачествено почистване на снега в Разград

Днес /16.02.2017 г./ по време на пресконференция кметът на Разград д-р Валентин Василев съобщи, че ще има санкции за фирмата, която извърши снегопочистването в Разград.

На база внесена докладна от директора на Дирекция „Програми и околна среда“ Недим Тахиров, градоначалникът информира за удържане на неустойка по Договор за изпълнение на обществена поръчка №233 от 15.09.2015 г. с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград“.

През месец януари 2017 г. на територията на община Разград паднаха обилни валежи от сняг.

Снегопочистването на населените места в общината, включително и в гр.Разград е възложено за изпълнение на “А.С.А. България” ЕООД гр.София по сключен Договор за изпълнение на обществена поръчка №233 от 15.09.2015 г.

През посочения месец дружеството не успя качествено да изпълни снегопочистването на уличната и тротоарната мрежа в гр.Разград, в резултат на което се достигна и до натрупване на големи камари от сняг покрай кръстовищата и други възлови места в града.

Това наложи Община Разград да се намеси при организацията на снегопочистването на гр.Разград, като беше привлечена  допълнителна техника.

Тези обстоятелства са достатъчно основание за налагане на неустойка по договора.

Съгласно разпоредбите на същия при некачествено изпълнение на дейността Изпълнителя дължи неустойка на Възложителя в размер на трикратната единична стойност на съответната услуга по договора посочена в ценовото предложение на изпълнителя, умножена с количеството некачествено изпълнена работа, като неустойката се удържа от съответното плащане.

Считаме, че размерът на неустойката следва да се равни на трикратния размер на разходите за допълнително ангажираната техника.

От стойността на представената в Община Разград фактура, която е за заплащане на месечната стойност на услугата за поддържане на чистотата и зимно поддържане през януари 2017г. ще се удържи сума в размер на 15 631,20 лв. за некачествено изпълнение на дейността в гр.Разград.

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.