Пресконференция по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Пресконференция-Разград

На 18.09.2013 г. в Община Разград се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса” по Договор № А12-22-125/20.05.2013 г. за 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

Пресконференцията бе открита от г-н Иван Димитров, управител на фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, изпълнител на дейностите по информация и публичност. Участниците бяха приветствани от зам.-кмета на Община Разград инж. Любомир Цонев, а ръководителят на проекта инж. Петя Стефанова представи подробно основните дейности, планираните обучения и постигнатите до момента резултати от изпълнението на проекта. Накрая г-н Димитров представи опита на „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД в осъществяване на мерки за информация и публичност, финансирани по различни схеми.

В пресконференцията взеха участие 42 представители на целевата група по проекта, 4 – на други институции, 2 – на СГО и 6 – на местни и регионални медии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Източник: Община Разград

 

Сподели
Razgrad-bg.com е независим информационен сайт за Разград и региона, предоставящ актуални новини и полезна информация, справочник, безплатни обяви.